Hertgers Caravanstalling - Stallingsvoorwaarden (2 van 2)

  • Het gestalde dient naar behoren verzekerd te zijn. De huurder is verplicht zijn gestalde object tegen brand en andere schaden te verzekeren, waaronder begrepen de tot zijn uitrusting behorende daaraan of daarop gemonteerde onderdelen, alsmede de inventarisstukken.
  • Hieronder is begrepen brand- of welke andere schade dan ook, alsmede beschadiging van het gestalde object. De verzekering dient te worden aangegaan voor schade ontstaan: door een van buiten komend onheil, door brand, blikseminslag, ontploffing, zelfontbranding, door kwaadwilligheid en door diefstal en vermissing.
  • De stallingovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Wanneer er geen expliciete opzegging plaats vindt, wordt de stallingovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingperiode. Wanneer de stallingovereenkomst door de eigenaar van het te stallen object voor de afloop van het stallingjaar wordt opgezegd, wordt het teveel gefactureerde bedrag niet gerestitueerd, met uitzondering van het volgende artikel.
  • Indien van overheidswege bezwaar wordt gemaakt tegen de stalling van het gestalde object in gemelde loods ofwel op gemelde buitenplaats, dan zal de overeenkomst van rechtswege zijn ontbonden en is de huurder verplicht zijn gestalde object binnen 14 dagen na aanzegging door de verhuurder te verwijderen. In dat geval heeft de huurder recht op teruggave van het door hem betaalde bedrag met inachtneming van de reeds genoten stallingperiode.
  • Door het ondertekenen van het contract en/of betaling van de factuur komt tussen "Hertgers Caravanstalling" en de eigenaar van het te stallen object een stallingovereenkomst tot stand. De huurder verklaart hiermee tevens akkoord te gaan met de stallingvoorwaarden.
  • Het is niet toegestaan in de stalling of op het buitenterrein verkoopacties te ondernemen.

     <<